obr obr obr

Služby

  • výber vhodnej lokality (pozemku) pre investičný zámer, zabezpečenie jeho kúpy včítane zmluvných vzťahov
  • vypracovanie požadovanej projektovej dokumentácie všetkých stupňov stavieb pozemného staviteľstva, vodohospodárskych stavieb, energetických stavieb vrátane technológií
  • inžiniersku činnosť prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami za účelom vydania príslušných stavebných povolení
  • uzatvorenie zmluvných vzťahov s dodávateľom realizácie stavby

Projektová dokumentácia

Kompletné vyhotovenie nových projektov (Projekt pre Územné rozhodnutie, Projekt pre Stavebné povolenie, Realizačný projekt) · Komplexné projektové dokumentácie pre modernizáciu a rekonštrukciu teplární a výrobných prevádzok.

Inžiniering

Proces · Strojárstvo · Potrubia · Elektrika · Dozorovanie a Merania · Oceľové konštrukcie · Doprava · Líniové stavby · Občianske a zdravotnícke stavby · Architektúra · Dodávky energie · HVAC · Zariadenia budov · Geodézia

Strojárska kancelária

Návrh, príprava a vypracovanie koncepcií · Konštrukčné, designové a projekčné práce · Výpočet statiky · 3D, 2D dokumentácie · Vypracovanie vizualizácií · Príprava textovej dokumentácie ·


Copyright 2013